A | A | A

klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris heeft de volgende taken:
• Het (doen) voorlichten van cliënten, klagers en beklaagden over de klachtenregeling;
• Het in ontvangst nemen van klachten;
• Het beoordelen van de ontvankelijkheid van ontvangen klachten;
• Het zo mogelijk (doen) bemiddelen bij klachten;
• Het onderzoeken van klachten (verzamelen van feiten en relevante stukken, horen van relevante personen, toetsen van de ontvangen informatie);
• Het doen van een uitspraak over de gegrondheid van een klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen;
• Het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de zorgaanbieder (over mogelijkheden voor bewaking en bevordering van kwaliteit van zorg);
• Het (doen) registreren van klachten en het uitbrengen van periodieke (geanonimiseerde) rapportages.

De klachtenfunctionaris kan zowel schriftelijk, als per e-mail worden benaderd. De klachtenfunctionaris kan informatie en advies geven over de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Daarbij onthoudt hij zich van een mening over de klacht en stelt zich onpartijdig op. Bij schriftelijke klachten neemt de klachtenfunctionaris altijd binnen twee weken contact op om de kwestie verder te bespreken.

Een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris kan:

door een e-mail te sturen aan: klachten@centrum-oosterwal.nl

of door een brief te sturen naar:
Centrum Oosterwal
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Antwoordnummer 102
1815 VB Alkmaar

waar medisch specialistische zorg én persoonlijke aandacht samenkomen