A | A | A

Privacy en veiligheid

Privacyreglement

Privacy reglement van Centrum Oosterwal.

Uw persoonsgegevens en uw privacy in ons centrum: uw rechten en onze plichten.

Achtergrond

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft Centrum Oosterwal bepaalde plichten omdat we persoonsgegevens verwerken en heeft de persoon van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast de AVG zijn er specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg (waaronder de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)).

Centrum Oosterwal

In Centrum Oosterwal worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn bijvoorbeeld voor de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of vanwege een wettelijke verplichting o.a. het melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid.

De plichten van Centrum Oosterwal

Centrum Oosterwal is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in ons centrum plaatsvindt. Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • voor zorgverlening;
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

Alle medewerkers binnen Centrum Oosterwal hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Deze bewaartermijn is 15 jaar (vanaf de laatste behandeling/contact), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene

 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (tenzij de privacy van een ander daardoor wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien de gegevens niet juist zijn.
 • Het recht op (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens. Dit kan alleen als de gegevens voor een ander niet belang zijn en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens die geen betrekking hebben op uw behandeltraject (dit gaat met name over het gebruik van uw gegevens bij wetenschappelijk onderzoek).

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit via een aanvraagformulier laten weten. Dit formulier kunt u bij uw behandelaar of bij de balie opvragen. Dit kan ook een vertegenwoordiger, zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor voor u doen.

Toelichting op het aanvraagformulier

Uw medische gegevens worden volgens de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard na het laatste contact. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. Uw formulier wordt door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Centrum Oosterwal is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Wij geven er de voorkeur aan als u het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, ophaalt.

Gegevens patiënt
Voor de Wet op de geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is een patiënt meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar moeten dus zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt overleden is, dan kunnen de medische gegevens verstrekt, als verondersteld kan worden dat de overledene geen bezwaar zou hebben gehad of als er zwaarwegende belangen zijn om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Overdracht van uw dossier
U heeft altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Uw medisch dossier wordt door ons persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Centrum Oosterwal hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze zwijgplicht bestaan enkele uitzonderingen: bijvoorbeeld wanneer gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Vastgelegde gegevens, kunnen indien noodzakelijk voor uw behandeling mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en daarom gegevens krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens

Centrum Oosterwal wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven via het toestemmingsformulier overdracht medisch dossier (of als dit gerechtvaardigd is ten behoeve van de uitvoering van de geneeskundige behandelingsovereenkomst) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met andere zorgverleners.
Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met apotheken en andere behandelende medisch specialisten, bijvoorbeeld uw voorgeschreven medicatie en indien bekend welke medicatie u niet mag gebruiken, bijvoorbeeld bij een allergie. Andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie kunnen daar rekening mee houden. Dit draagt bij aan uw medicatieveiligheid.

Rechtsgrond voor de verwerking

De AVG kent zes grondslagen voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens:

 1. toestemming van de betrokkene, of als verwerking noodzakelijk is voor:
 2. uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (in dit geval een geneeskundige behandelovereenkomst),
 3. voldoen aan een wettelijke verplichting,
 4. bescherming van vitale belangen van uzelf of anderen,
 5. vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag of als er sprake is van:
 6. een (zwaarwegender) gerechtvaardigd belang van de gegevensverantwoordelijke of een derde.

De grondslag voor het verwerken van uw medische gegevens is vrijwel altijd 'ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst'(punt 2). Iedere patiënt heeft namelijk een behandelingsovereenkomst met Centrum Oosterwal én met de individuele zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn (WGBO). 

Functionaris gegevensbescherming

Centrum Oosterwal heeft een Functionaris gegevensbescherming aangesteld, de heer J. Kluijver. Deze houdt binnen Centrum Oosterwal, samen met de Privacy officer, toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Postadres:
Centrum Oosterwal
T.a.v. Functionaris gegevensbeschermer of t.a.v. Privacy officer
Postbus 20
1800 AA Alkmaar

Informatie registratie van kanker

Registratie van uw gegevens
Landelijke databank Nederlandse Kankerregistratie

Als bij u in Centrum Oosterwal huidkanker wordt geconstateerd, worden uw gegevens vastgelegd in een medisch dossier. Dit is wettelijk verplicht. In Nederland worden daarnaast de gegevens van alle patiënten met kanker opgenomen in de onafhankelijke databank van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Het doel daarvan is het het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek en het verbeteren van de behandelingen bij kanker. Door dit onderzoek ontstaan namelijk betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker. Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert deze databank. 

In deze folder kunt u lezen hoe het werkt met het registreren van uw gegevens. Er wordt uitgebreid uitgelegd waarom de gegevens over kanker worden vastgelegd en wat er met uw gegevens gebeurt. Uw rechten staan beschreven en de voorwaarden en plichten van IKNL voor het beheer van deze gegevens staan beschreven.

Als u niet wilt dat uw gegevens opgenomen worden in de NKR kunt u dit aan het IKNL laten weten. Hoe u dat doet kunt u lezen op de website van het IKNL .

Stel uw vraag aan een specialist

Deze vraag stellen we u om SPAM te voorkomen.

waar medisch specialistische zorg én persoonlijke aandacht samenkomen